02/06/2017

Έναρξή λειτουργίας του Ευπαλίνειου Ορύγματος.

το Ευπαλίνειο Όρυγμαλειτουργεί από την 1η Ιουνίου 2017 με ωράριο λειτουργίας 8:30-15:00 κατόπιντηλεφωνικής συνεννόησης με την αρμόδια Εφορεία στο τηλέφωνο 2273062813.