11/09/2020

Β3867–Γ’ Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του Γ’ γύρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στη πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ έως την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Πλέον και οι τουριστικές ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά την 20.03.2020 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

 

Οι  προϋποθέσεις  υπαγωγής  στο  μέτρο  της  Επιστρεπτέας  Προκαταβολής,  η  διαδικασία  αίτησης  και  χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Β3867-Γ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ