21/09/2020

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1054 για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 και (ΕΕ) 165/2014.

 

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1054 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων.

10-9-20– εγκ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κανονισμός 2020_1054 για την τροποποίηση των Κανονισμών 561_2006 & 165_2014