29/09/2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου – Υποέργα 1,2,3,4,5 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού»  με MIS 5035165

 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 110 (Άξονας προτεραιότητας 02 και 02Σ) που απευθύνεται σε 1.045 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  29/09/2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/11/2021.  Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09/11/2021.

 

 ως Χρήσιμο Υλικό τα συνημμένα αρχεία:

“Προκήρυξη Διαγωνισμού”

PERILIPSI _DIAKIRYXIS_28-9-21

“Διακήρυξη Διαγωνισμού”

DIAKIRΥΧI_28-9-21