28/07/2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου – Υποέργου 7 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» με MIS 5035165

 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΓΕΠΟΕΤ στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού» με MIS 5035165, σχετικά με τη διαχείριση, το συντονισμό, τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο της ενταγμένης Πράξης σε όλη τη διάρκεια ζωής της σύμβασης καθώς και το διαχειριστικό κλείσιμο της Πράξης.

 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  28/07/2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  08/09/2021.  Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/09/2021.

 

 

ως Χρήσιμο Υλικό τα συνημμένα αρχεία:

21PROC008989778_περίληψη διακήρυξης

21PROC008989784_Διακήρυξη-compressed

 

Ε.Λ.Κ.Ε. - ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία