16/07/2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΔΙΚΕΣ PLF.

Δείτε έγγραφο του ΥΜΕ με διευκρινίσεις για ισχύοντα μέτρα στους εργαζόμενους στις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

“Σε συνέχεια της με α.π.: Γ5/40861/1198/6-7-2020 (ΑΔΑ: 68ΧΠ465-5ΣΨ) εγκυκλίου διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Στην ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form) έχει περιληφθεί ειδικό πεδίο για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες χερσαίων οδικών μεταφορών (εμπορευματικών και επιβατικών).

Β) Η συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας από τους ανωτέρω εργαζόμενους δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς.”

10-7-20–dieukriniseis odikes PLF