21/05/2020

διευκρινιστική ΓΓ Εργασίας για συμβάσεις εργασίας

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β΄1779) για την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, την εφαρμογή για τη «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, την υποχρέωση χορήγησης κανονικής άδειας δύο συνεχόμενων εβδομάδων στους μισθωτούς σε συνδυασμό με την άδεια ειδικού σκοπού.

 

68ΥΡ46ΜΤΛΚ-026