24/06/2020

Εισιτήρια Αρχ Χώρων & Μουσείων έως 30/3/20

Επισυνάπτεται ΦΕΚ με Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία καθορίζει τον χρόνο ισχύος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία κλπ έως 30-3-2020.

“Α. Καθορίζουμε τον χρόνο ισχύος των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, μεμονωμένων και ενιαίων που έχουν εκδοθεί για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που εκδόθηκαν έως 30-3-2020, ως εξής:
1. Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (μεμονωμένων και ενιαίων) αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων, που εκδόθηκαν έως την 30-3-2020 με μειωμένη τιμή.
2. H χρήση των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών εισιτηρίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση έως την 31-12-2020.
3. Η τιμή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν διαφοροποιείται.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω ηλεκτρονικών εισιτηρίων ως εξής:
1. Το Γραφείο Υποστήριξης Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (ΓΥΕΗΕ) του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) εκπονεί κατάλογο των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που εκδόθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν έως την 30-3-2020, βάσει των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά πρακτορεία ή μεμονωμένους επισκέπτες).
2. Το ΓΥΕΗΕ, μεριμνά για τις κατάλληλες προσαρμο γές του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία που
εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων έως την 31-12-2020.
3. Το ΓΥΕΗΕ κοινοποιεί άμεσα την παρούσα στους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά πρακτορεία ή μεμονωμένους επισκέπτες), καθώς και στους υπεύθυνους ελέγχου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στα οποία εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

 

Β2494–tickets A&M pandimia