30/11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ — Αλλαγές στις διαδικασίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής μας για τη ψήφιση και έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 ( 3ο Μνημόνιο, ΦΕΚ Α 222), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 5613 του ΦΕΚ, στην υποπαράγραφο ΙΑ.13 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ υπάρχει διάταξη για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς η όποια αλλαγή έπρεπε να δηλωθεί μέσα σε 24 ώρες.

Ακόμα, στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του νομίμου ημερήσιου ωραρίου έως 2 ώρες ημερησίως και μέχρι 120 ώρες το έτος, ως υπερωριακής απασχόλησης, για το προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/70, όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του Π.Δ. 27/6/4-7-32, μετά από υποχρεωτική αναγγελία των ωρών αυτών στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας. Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η αναγγελία προς την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας των υπερωριών θα πρέπει να τηρείται στον τόπο εργασίας. Σας επισυνάπτεται το ΦΕΚ και η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. (βλ σελίδες 28-30)

Τέλος, η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται στο τρίτο εδάφιο με το οποίο καταργείται η θεώρηση του βιβλίου Δρομολογίων για τα τουριστικά λεωφορεία ΑΛΛΑ παραμένει σε ισχύ η υποχρεωτική συμπλήρωσή του και τήρηση αυτού στο όχημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2131516394 (κύριος Μυλωνάς στο τμήμα Χρονικών Ορίων του Υπουργείου Εργασίας) και στα υπόλοιπα τηλέφωνα που αναφέρονται στην εγκύκλιο.