19/11/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Ύστερα από τη ψήφιση και έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 ( 3ο Μνημόνιο, ΦΕΚ Α 222), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες σημαντικές αλλαγές στην τουριστική νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα, για τα Τουριστικά Γραφεία εκδόθηκε η ΚΥΑ 15408 (ΦΕΚ Β 2991/8-11-2012), η οποία τροποποιεί διατάξεις του Ν. 393/1976 σχετικά με την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Οι κυριότερες αλλαγές είναι η μείωση της Εγγυητικής Επιστολής στις 5.000 Ευρώ, η κατάργηση του παραβόλου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ και η υποχρέωση για ελάχιστη γραφειακή εγκατάσταση 20 τμ. Ακόμα, η αναγγελία της λειτουργίας του γραφείου γίνεται πλέον και στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (http://www.ermis.gov.gr). Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του τουριστικού γραφείου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Σας επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β 3055, 18/11/2012 στο οποίο περιλαμβάνεται παράρτημα με όλα τα σχετικά έντυπα.

Τα Τουριστικά γραφεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης υποβάλλουν στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, τη νέα εγγυητική επιστολή. Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, επιστρέφονται με την κατάθεση της νέας εγγυητικής επιστολής.
Επιπλέον, στην υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 15732 (ΦΕΚ Β 3053, 18/11/2012 – επισυνάπτεται) ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τα τουριστικά γραφεία (Ε.Ι.Χ= 9 κατ’ ανώτατο όριο θέσεις μαζί με τη θέση του οδηγού) και τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, καθώς και από τις εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων. Και για αυτήν τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στις τοπικές ΠΥΤ του ΕΟΤ ή στα ΕΚΕ. Το σημαντικότερο στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η υποχρέωση υπογραφής σύμβασης ώστε να φαίνεται ότι η μίσθωση διαρκεί 12 ώρες τουλάχιστον, απαιτείται προκράτηση και απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με κόμιστρο.
Ξενοδοχεία (shuttle services): επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με ΕΙΧ οχήματα είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. (ΦΕΚ Β 3049)
Ξεναγοί: στην ουσία πρόκειται για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ξεναγών. Με την πάροδο δέκα ημερών από την υποβολή της αναγγελίας στο Υπουργείο Τουρισμού ασκείται ελεύθερα το επάγγελμα. Δίνεται το δικαίωμα σε αποφοίτους τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής μέσα από ταχύρρυθμα προγράμματα 2 μηνών να αποκτήσουν την ειδικότητα του ξεναγού. (ΦΕΚ Α 222 & Β 3055)