22/02/2021

Επέκταση προθεσμίας για ρυθμίσεις οφειλών & Νόμος 4788/2021.

 

Επισυνάπτεται Υπουργική Απόφαση για παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης & ο νόμος 4788/2021 που περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

 

Άρθρο 31 — Επέκταση της απαλλαγής µμισθώματος επαγγελματικών µμισθώσεων

Άρθρο 40 — Παράταση του µμηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 41 — Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας

Άρθρο 43 — Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Άρθρο 44 — Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – παράταση εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

 ΦΕΚ Α 26 – 19.02.2021

ΦΕΚ Β 646 – 19.02.2021