23/09/2022

Επιστολή προς βουλευτές για τη φερόμενη «απελευθέρωση» των δημόσιων αστικών και υπεραστικών επιβατικών μεταφορών που άγει στην ανάθεση του έργου αποκλειστικά στα ΚΤΕΛ.

Προς:     τα Μέλη της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: Απολύτως φωτογραφικό το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη φερόμενη «απελευθέρωση» των δημόσιων αστικών και υπεραστικών επιβατικών μεταφορών που άγει στην ανάθεση του έργου αποκλειστικά στα ΚΤΕΛ.

Αξιότιμες κυρίες/ Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία και την έντονη αγανάκτηση σύσσωμου του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών», το οποίο κατατέθηκε προς επεξεργασία και συζήτηση στη Βουλή.

Διακηρυγμένος στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης είναι δήθεν η «απελευθέρωση» του αστικού και υπεραστικού συγκοινωνιακού έργου κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, μετά από δεκαετίες παρατάσεων των συμβάσεων παροχής του έργου με απευθείας ανάθεση στα ΚΤΕΛ – παρατάσεις που κινούνταν στα όρια της νομιμότητας.
Παρά ταύτα, το εν λόγω νομοσχέδιο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποκρυστάλλωση του υφιστάμενου μονοπωλιακού καθεστώτος, αναχαιτίζοντας εκ προοιμίου τη δυνατότητα διεκδίκησης της ανάθεσης του έργου από τις τουριστικές επιχειρήσεις

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» τη στιγμή που το νομοσχέδιο βρίθει φωτογραφικών διατάξεων που σκοπό έχουν τη διαιώνιση με κάθε μέσο της διενέργειας των γραμμών από τα ΚΤΕΛ, διευρύνοντας μάλιστα το έργο τους σε βάρος των τουριστικών επιχειρήσεων;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ», όταν στο άρθρο 17 (Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό) προβλέπεται ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών (!) οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να «παρέχουν εγγυήσεις» ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό λεωφορείων υπεραστικού τύπου τα οποία όμως μόνο τα ΚΤΕΛ διαθέτουν, καθώς βάσει του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κανένας άλλος φορέας δεν μπορεί να θέσει σε κυκλοφορία υπεραστικά λεωφορεία;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ», όταν με το ίδιο ως άνω άρθρο τίθεται ως όρος η εμπειρία στις υπεραστικές μεταφορές που παρέχονται μέχρι σήμερα μονοπωλιακά από τα ΚΤΕΛ και, ως εκ τούτου, καμία ιδιωτική εταιρία στη χώρα δεν θα ήταν δυνατόν να διαθέτει; Σε τι ακριβώς έγκειται η υποτιθέμενη «απελευθέρωση»,  παρότι για την ανάθεση του έργου δεν λαμβάνεται υπόψη η μακρά εμπειρία των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλες τις υπόλοιπες οδικές μεταφορές, όπως μαθητών, εργαζομένων, τουριστών κλπ;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ», παρότι την ίδια στιγμή τίθεται ως όρος να διαθέτουν οι υποψήφιοι ήδη κατά τη στιγμή της διενέργειας του διαγωνισμού (!) συστήματα τηλεματικής, έκδοσης εισιτηρίων κ.ο.κ. «φωτογραφίζοντας» απροκάλυπτα τα ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι μόνο αυτά διαθέτουν το σύστημα σε λειτουργία, ενώ οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων απαγορεύεται να εκδίδουν και να εισπράττουν κόμιστρο;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ», παρότι με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να «παρέχουν εγγυήσεις ότι διαθέτουν» κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας εγκαταστάσεις λεωφορείων στις αφετηρίες και στον τερματισμό, αντί να δίνεται πρόσβαση στους αναδόχους στους ήδη υφιστάμενους σταθμούς, οι οποίοι, εξάλλου, δημιουργήθηκαν με επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και με ποσοστό επί του αντιτίμου του εισιτηρίου που παρακρατείται για αυτό το σκοπό; Πώς ακριβώς επιχειρείται η φερόμενη «απελευθέρωση», όταν το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών περνάει στα ΚΤΕΛ, ενώ κάθε άλλος οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσει εκ του μηδενός δίκτυο σταθμών στον αστικό ιστό λόγω του περίπλοκου νομικού καθεστώτος, με τεράστιες δυσκολίες στην αδειοδότηση και, άρα, σε καταφανή αλλοίωση των όρων του ανταγωνισμού;

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ», όταν στο άρθρο 31 («Μεταβατικές Διατάξεις Μέρους Α’») προτείνεται η παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος διενέργειας των υπεραστικών γραμμών από τα ΚΤΕΛ για τα επόμενα  «… δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη έναρξης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, οπότε και το χρονικό διάστημα παρατείνεται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών», εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα ΚΤΕΛ που συνεχίζουν απρόσκοπτα την δραστηριότητά τους; Είναι πρόδηλο ότι με τον τρόπο αυτό καταλείπεται χαοτικό περιθώριο για την επ’ αόριστον παράταση του έργου τους, καθώς είναι δεδομένο ότι -αν το σχέδιο νόμου ψηφιστεί ως έχει- θα προσβληθεί δικαστικά ως προς την αντίθεσή του προς στο Σύνταγμα και προς υπερεθνικής ισχύος διατάξεις, ενώπιον των ελληνικών και ενωσιακών δικαιοδοτικών οργάνων. Παρίσταται βέβαιο – ενόψει των πολλαπλώς προβληματικών ρυθμίσεων – ότι παράταση θα υπάρξει και μάλιστα πρόκειται είναι πολυετής, σε βάρος του επιβατικού κοινού και των φορολογουμένων.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ», όταν με το άρθρο 2 («Αντικείμενο») παρέχεται η δυνατότητα διεύρυνσης του έργου του αναδόχου με τη δημιουργία τακτικών δρομολογίων σε «.. προορισμούς με εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον» σε σύγκρουση με το άρθρο 1 του Ν.2446/96, όπως ισχύει, που ορίζει ότι αυτό είναι έργο των τουριστικών λεωφορείων;

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

σε μια πολιτεία που διέπεται από τις αρχές του κράτους δικαίου και του ελεύθερου ανταγωνισμού, η απροκάλυπτη στήριξη ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε βάρος κάποιου άλλου εγείρει την αγανάκτηση της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των εκατοντάδων μελών μας, που διαθέτουν έναν κολοσσιαίο στόλο άνω των 10.000 λεωφορείων.

Είναι δυνατόν να υπερψηφίσετε ένα τόσο απροκάλυπτα φωτογραφικό σχέδιο νόμου;

Είναι δυνατόν να υπερψηφίσετε την διαιώνιση ενός μονοπωλίου που λειτουργεί εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, όταν μέσω ενός δίκαιου και αντικειμενικού διαγωνισμού μπορούν να παρασχεθούν οι ίδιες επιβατικές μεταφορές με σημαντικά χαμηλότερη τιμή και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών;

Η άμεση παρέμβασή σας παρίσταται απολύτως επιτακτική πριν δημιουργηθούν αδιέξοδα με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, που θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα σε μαζικές προσφυγές στα εθνικά και ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα εκθέτοντάς σας στην κοινή γνώμη.

Ζητούμε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας μας και να επιμείνετε στην τροποποίηση των επίμαχων άρθρων του σχεδίου νόμου,  ειδάλλως να τα καταψηφίσετε.