28/06/2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προτίθεται να διερευνήσει την αγορά παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Προσωπικού με Λεωφορεία εντός των Νομών Θεσσαλονίκης ή/και Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement2017ts@helpe.gr , το αργότερο μέχρι την 06η/07/2017 και ώρα 13.00 μ.μ.

Στο e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπεριλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος την επωνυμία της εταιρείας του (Διεύθυνση, Τ.Κ., ΑΦΜ) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπευθύνου, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax, e-mail).

Για οποιανδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Προμηθειών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., τηλ. 210 6302855, 210 6302544.

Οι εκδηλούντες ενδιαφέρον κατά τα ανωτέρω δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα από την παρούσα πρόσκληση.