28/11/2022

νόμος 4997/2022 Ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, ο νόμος 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

nomos4997_2022__EFKA ofeiles etc

Ακολουθούν οι βασικότερες ρυθμίσεις:

Άρθρο 5 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών 

Άρθρο 6 Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016

Άρθρο 7 Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

Άρθρο 9 Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης

Άρθρο 10 Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης – Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977

Άρθρο 15 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Άρθρο 45 Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» – Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021

Άρθρο 46 Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας