19/06/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5Α ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (Α’ 222)

συνημμένα το με α.π. 11734/18.06.2019 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης οχημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό της περίπτωσης 5Α του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

ΕΙΣ – 11734 – 2019 – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Ι.Χ. ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5Α ΤΟΥ Ν