05/01/2022

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ B’ 6367/31.12.2021, όπου δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

 

Β6367 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-6