23/12/2020

Νόμος 4764/2020 με διατάξεις για τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» που περιλαμβάνει διατάξεις που μας ενδιαφέρουν.

 Συγκεκριμένα:

 Άρθρο 112 , Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,

Άρθρο 116 , Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα,

Άρθρο 131, Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»,

Άρθρο 138, Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ), και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό του ν.4070/2012.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι «Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της υποπαρ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης»,

Άρθρο 139, Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών.

  Α256 Ν. 4764 – 23.12.20 ΥΓΕΙΑΣ- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ