ΓΕΠΟΕΤ ΑΡΧΙΚΗ

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» εφαρμόζει ένα Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ELOT EN ISO 9001:2015 για τις δραστηριότητες «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Διαχείριση Δημοσίων Έργων ή/ και Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων Προμηθειών / Υπηρεσιών, και Έργων που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα»
Αρ. Πιστοποιητικού: QS.18.007

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ