24/08/2020

Α161-ΠΝΠ αρ 7 επιταγες αρ8 τηλεργασια

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΝΠ ΜΕ ΕΚΤΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ.

 

Α161-ΠΝΠ αρ 7 επιταγες αρ8 τηλεργασια