03/08/2020

ΚΥΑ –ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/20

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ για την πληρότητα, όλα τα ποσοστά παραμένουν ίδια.

 

Δείτε  το άρθρο 6 Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό (ΕΙΧ) 3 άτομα & 5 αντίστοιχα.

 

Στο Άρθρο 8 Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία ΔΧ – παραμένει η πληρότητα στο 65%.

 

Άρθρο 10Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών – παραμένει στο 50%

 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει  έως και την 31η Αυγούστου 2020

ΚΥΑ 48976-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 65% ΕΩΣ 31-8