13/12/2018

νόμος 4582-2018_”ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ του νόμου 4582/2018 “ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις για το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα αναφορικά με τη δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων και των τουριστικών λεωφορείων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα εξής άρθρα:

Άρθρο 8: Ειδικό σήμα Αθλητικού Τουρισμού χορηγείται και σε τουριστικά γραφεία,

Άρθρα 17& 18: Η διοργάνωση συνεδρίων πέραν των τουριστικών γραφείων του Ν.393/76 διενεργείται και από τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες κατόπιν γνωστοποίησης της δραστηριότητάς του στο μητρώο συνεδρίων- διοργανωτών συνεδρίων, το οποίο θεσπίζεται με το παρόν νομοσχέδιο,

Άρθρα 24-27: τροποποιείται ο 393/76 ως προς την παροχή υπηρεσιών θεματικού τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών τουριστικού συνοδού –διαφορετικός από τον ξεναγό- τον τόπο έκδοσης των εισιτηρίων πλην της εγκατάστασης των τουριστικών γραφείων και για τα λεωφορεία ανοικτού τύπου, την υποχρέωση συνεργασίας ξένων τουριστικών γραφείων με συμβαλλόμενο ελληνικό, τη μετατροπή φυσικού τουριστικού γραφείου σε ηλεκτρονικό και την πώληση εκδρομών εντός ξενοδοχείων υπό προϋποθέσεις,

Άρθρα 28 & 29: Τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΙΧ με οδηγό για τις περιπτώσεις που η μεταφορά είναι τμήμα τουριστικού πακέτου- voucher, νέα διακριτικά για τα ΕΙΧ οχήματα για αυτή την δραστηριότητα, σχετικές κυρώσεις.

Άρθρο 33: Σφράγιση τουριστικών γραφείων κλπ χωρίς σήμα λειτουργίας και πρόστιμο 5,000€,

Άρθρο 60: Ετήσια επιθεώρηση τουριστικών λεωφορείων, δεν καταργείται, μετατρέπεται σε δειγματοληπτικός ο έλεγχος σε περιοχές με άνω των 200 ΤΛΔΧ,

Άρθρο 68: Δημιουργία θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων έμπροσθεν ή πλησίον ξενοδοχείων, έναντι τιμήματος και με υποχρέωση του δήμου να υποδείξει την καταλληλότητα του σημείου.

nomos 4582_2018_Θεματικός Τουρισμός